Pracoviště tlakového lití 750t ve slévárně Alupressing

Společnost ALUPRESSING-Slévárna s.r.o. z Blanska, která se zaměřuje na vysokotlaké lití slitin hliníku za poslední dobu realizovala několik zajímavých investic, které vedly k rozvoji výroby odlitků vysokotlakým odléváním. Poslední velkou investicí na konci roku 2021 bylo pořízení kompletního vysokotlakého licího pracoviště se strojem PFO-750t od společnosti Colosio S.r.l. ve variantě #GREENLINE při dosažení úspor na el. energii až 80 %.

Celé pracoviště bylo realizováno na klíč naší společností a to včetně dalších periferií či spotřebních materiálů: dávkovací pec firmy KROWN, ostřihovací lis společnosti DIESSE PRESSE, vyjímací robot #Kawasaki od společnosti Tiesse Robot S.p.a., odsávání ENERCON SRL, ošetřovací zařízení RELBO S.R.L., termoregulační zařízení forem Industrial Frigo s.r.l., provozní kapaliny a separátory Lubrochem.

Samozřejmostí je také servis, péče o dodané pracoviště včetně optimalizace procesů z jednoho místa a s jedním partnerem. Společnost ALUPRESSING již nyní dosáhla zvýšení výrobních kapacit, produktivity a také kvality vyráběných odlitků.

Děkujeme za vaši důvěru.

#Alupressing #diecasting #diecastingmachine #tiessepraha #colosiosrl #krownsa #diessepresse #tiesserobot #kawasakirobotics #industrialfrigo #enerconsrl #relbo #lubrochemsrl #industry #automation #hpdc #foundry

 

https://www.youtube.com/watch?v=gcqXVuFJH2Q&ab_channel=TIESSEPRAHAs.r.o.

Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních pracovišť

Reg. číslo projektu:        CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025077

Projekt „Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních pracovišť“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu jsou aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci vývoje systému adaptivní a autonomní kontroly robotizovaných výrobních pracovišť, včetně potřebného HW (napájecí zdroje, senzory).

Hlavní cíl a výsledek projektu: Ověřený systém adaptivní a autonomní kontroly robotizovaných výrobních pracovišť včetně potřebného HW, který bude aplikován na výrobních pracovištích hlavního žadatele.

Efektivnější proces lití s ošetřením forem pomocí mikropostřiku

Uvedené téma mikropostřiku v tlakovém lití je známo již dlouhou dobu, kde podstatnými přínosy této technologie jsou: snížení dopadů na životní prostředí  vlivem absence odpadních vod z ošetření licí formy, zvýšení životnosti forem, snížení energetické náročnosti procesu, zvýšení produktivity zrychlením taktu stroje.

S mikropostřikem jsou ale spojena i některá úskalí, která je potřeba také zmínit. Mezi ty patří zejména změna konstrukce licích forem v důsledku absence ochlazování formy od separačního prostředku, dále pořízení zařízení nebo „upgrade“ stávajícího zařízení pro nanášení minimálních dávek separátoru, atd. Podstatné je ale také zmínit potřebu kvalifikovaného personálu, který zvládne technologii mikropostřiku po technické stránce – ta je oproti konvenčnímu ošetřování velmi citlivá na nastavení, seřízení postřiku, atd. Současně s tím je zásadní udržovat zařízení a periferie licího stroje ve velmi dobrém technickém stavu. V případě, že některá ze zařízení a periferií začnou vykazovat jen malé technické problémy, tak při provozu s mikropostřikem se tyto ihned projeví negativně např. odstávkami provozu, nebo nevyhovující kvalitou odlitků. Proto je potřeba se věnovat i preventivní údržbě licího pracoviště a nemít za prioritu pouze a jen produktivitu. Slévárna, která zvládne tato úskalí, může proces lití pomocí technologie mikropostřiku značně zefektivnit.

TIESSE PRAHA s.r.o. zastupuje společnost RELBO Srl ohledně ošetřovacího zařízení a příslušenství. Firma RELBO Srl pro nanášení mikropostřiku disponuje řadou trysek ze série ECO.DOS, které nanáší separátor s pevně daným objemem. Ošetřovací hlava zůstává, není tedy nutné zakoupení nové hlavy. Jedná se v podstatě jen o výměnu trysek. Dále je firmou RELBO Srl zajištěno dávkovací zařízení s tlakovou nádobou a speciálním rozvodem, pouze pro mikropostřik s cílem zajištění čistoty ve vedení až do ošetřovací hlavy. Trysky jsou realizovány jako samo-odvzdušňovací. Mezi přínosy zař. firmy RELBO Srl lze zařadit např. dobrou funkčnost trysek, bez problémů se zavzdušňováním a následným seřizováním, což může slévárně způsobit problémy s odstávkami.

Pro zajištění dodávek separátorů spolupracuje TIESSE PRAHA s.r.o. již 13 let s italskou společností LUBROCHEM Srl, která více jak 25 let dodává a vyvíjí špičkové produkty pro sektor tlakového lití. Ta představuje nový typ separačního prostředku pro mikropostřik, který lze používat i u konvenčního vodou-ředitelného ošetřování forem, prostředek z inovované série METAL CAST DLC 800 K. Velkým přínosem zmíněného prostředku při použití u mikropostřiku je nejen vysoká separační schopnost, ale i dosažení čistých povrchů dílců, což je při mikropostřiku nelehký úkol v souvislosti s citlivostí při nastavení množství separátoru z ošetřovacích trysek. Důležitým aspektem je také ekonomika. V tomto ohledu společnost LUBROCHEM Srl dokáže svým zákazníkům nabídnout své produkty s konkurenčními a zajímavými cenami.

Dodávka zařízení a produktů nejsou vším co TIESSE PRAHA s.r.o. nabízí. Samozřejmostí jsou odborné a technické služby jako např. analýza stávajícího procesu, následně optimalizace procesu technologie lití a také příslušná školení prostřednictvím odborného technika.

Ing. Štěpán Krňávek

Obchodní a technický zástupce pro tlakové lití

Nově vyvinutý olej pro mazání licích pístů LUBRO DCA 575

LUBRO DCA 575 je nově vyvinutý typ oleje pro mazání licích pístů s cílem zvýšit jejich životnost. LUBRO DCA 575 je disperze nových surovin se syntetickým olejem, díky kterým je zajištěna vysoká mazacích schopnost. Jedná se o nový typ oleje, který dosahuje ještě vyšších mazacích schopností, než standardní olej LUBRO ER 3. Vlivem zvýšené mazací schopnosti a také viskozity oleje cca 500 cSt, díky které se celá dávka oleje podílí na mazání pístu a neodkapává pod komoru, je možné aplikovat méně maziva a tím dosáhnout menší spotřeby oleje.

Prostředek je kompletně bez škodlivých látek, a je zcela biologicky odbouratelný. Díky správnému výběru suroviny, nezpůsobuje vznik plynů v komoře a nekontaminuje tekutý kov, čímž se nepodílí na porezitě. Viskozita oleje může být v případě potřeby zákazníka upravena – vliv teploty pístu, nebo komory. Aplikace je možná nástřikem jak do komory, tak na licí píst, nebo kapáním z dávkovacího zařízení, vhodně také přes drážku v komoře.

LUBRO DCA 575 lze dodávat v následujících baleních:

Sudy 200 l

Kontejnery 1000 l

NOVINKA – vodou ředitelný separátor pro tlakové lití

 METAL CAST DL 610 B je vodou ředitelný separátor pro tlakové lití slitin hliníku a hořčíku. Prostředek METAL CAST DL 610 B byl vyvinut k umožnění produkce dílců se složitou geometrií, komplikovanými tvary a pro automobilový průmysl, kde je nutné dosažení jemného povrchu dílců i na povrchu formy při efektivním odvodu tepla z povrchu licí formy.

Díky speciálnímu složení produktu METAL CAST DL 610 B je možné pracovat i s tvrdou vodou pro mísení separace, tak že nedochází ke vzniku černých a tmavých usazenin na povrchu licí formy. Významnou předností prostředku DL 610 B je právě dosažení čistých povrchů forem a jasných povrchů odlitků bez různých typů usazenin. Prostředek je možné ředit v poměru 1:110 a pracovat při vysokých teplotách forem před ošetřením do 430 °C.

 

 

TRENDY V ROBOTIZACI 2019

Konference se koná ve dnech 31. ledna – 1. února 2019

BRNO HOTEL AVANTI

HLÁVNÍ SÁL – DRUHÝ DEN 01.02.2019

NOVINKY V ROBOTIZACI A AUTOMATIZACI

Případová studie aplikace robotů

KAWASAKI: Robotizované pracoviště obsluhy obráběcích center, stanice mytí, sušení a stanice pro kontrolu těsnosti, s využitím kamerového systému…